BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska - Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
tel. centrala: +48 58 323 60 00
tel. informacja: +48 58 323 60 68
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2017r., poz. 1073 z późniejszymi zmianami) oraz art. 49 i art. 61 5 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego(tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 1257)

Prezydent Miasta Gdańska zawiadamia o wydaniu decyzji Nr WUiA-l-6733.2-4.2018.2-IRP.392641 z dnia 13.02.2018r. z wniosku Nadmorskiej Spółki Jawnej, Adam Mirosławski, Andrzej Pytlak, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kanalizacji deszczowej, sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej w celu doprowadzenia wody użytkowej i odprowadzeniu ścieków sanitarnych bytowych, a także odprowadzeniu wód opadowych i roztopowych  na terenie działki nr 591 obręb 054, ul. Migowska Gdańsk.

 

Strony postępowania mogą zapoznać się z ww. decyzją w pok. nr 433 Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 8/12 w Gdańsku w poniedziałki w godz. 800-1600, środy w godz. 800-1700 , czwartki w godz. 800 -900 i 1400 -1600 , piątki w godz. 800 -1 500 lub pod nr telefonu 58 3236433.

metryczka publikacji