BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska - Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
tel. centrala: +48 58 323 60 00
tel. informacja: +48 58 323 60 68
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 72 ust.6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 353) Prezydent Miasta Gdańska zawiadamia o wydaniu w dniu 30 stycznia 2018 r. decyzji nr: WUiA-I-6740.2408-2. 2017.18.3-DF.391799 o pozwoleniu na budowę dla inwestycji obejmującej budowę:

 

- dwóch zbiorników do magazynowania ropy naftowej nr 19 i nr 20 o pojemności 100 tys. m³ każdy z fundamentami pod nimi i korytami odwadniającymi

- tace żelbetowe przyzbiornikowe Tc-1, Tc-2, Tc-3 i taca żelbetowa Tc-4

- żelbetowe zbiorniki retencyjne nr 1A i 1B wraz z korytami odwadniającymi do opaski zbiornika

- stanowiska obrony ppoż. ST-1 i ST-2

- żelbetowe studnie i komory monolityczne na potrzeby branży sanitarnej

- naziemne zbiorniki ppoż. ZB-1 i ZB-2 o poj. 3036 m³ wraz z fundamentami

- kontenerowa rozdzielnia elektryczna

- konstrukcje stalowe podestów obsługujących  Pd-1, Pd-2, Pd-3 wraz z fundamentami i cokołami pod podesty

- drogi ppoż., drogi dojazdowe, place drogowe przy zbiornikach magazynowych, chodniki oraz przepusty pod drogami i placami

- adaptacja i przebudowa pomieszczeń w istniejącym budynku strażnicy ppoż. na cele magazynowe

- podpory wysokie (15szt.) wraz z fundamentem i podpory niskie (4 szt.)

- komory żelbetowe (5szt.) od K8 do K12

- ogrodzenie z płyt żelbetowych o wysokości powyżej 2,20 m

- słupy do montażu monitoringu

- rurociągi technologiczne ropy naftowej

 

na działkach: nr 36/3 w obrębie 265, nr 5/3 w obrębie 266, nr 2/3 w obrębie 267, nr 1/3, nr 25/6, nr 25/11, nr 25/13 w obrębie 268, nr 1/1, nr 5/11, nr 27/1,  nr 27/8 w obrębie 269, nr 12/3, nr 17/1, nr 18/4, nr 18/5, nr 18/7, nr 23/4, nr 24/4, nr 24/5 w obrębie 273, na terenie  przy ul. Kępnej 16 w Gdańsku, w ramach zadania inwestycyjnego pt.: „Rozbudowa parku zbiornikowego w Bazie PERN w Gdańsku, polegająca na budowie dwóch zbiorników o poj. 100 tys. m³ wraz z infrastrukturą niezbędną do ich uruchomienia i eksploatacji”

 

 

Inwestor: PERN S.A. z siedzibą  ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 PŁOCK

Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z dokumentacją w sprawie, w tym z treścią ww. decyzji w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Gdańsku w pokoju 449 w budynku przy ul. Nowe Ogrody 8/12 w godzinach pracy Wydziału.

metryczka publikacji