BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska - Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
tel. centrala: +48 58 323 60 00
tel. informacja: +48 58 323 60 68
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Zawiadomienie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę wg projektu zamiennego dla inwestycji p.n. Instalacja logistyki i magazynowania koksu (4190 CS-LF), na działkach o numerach 75/54, 75/66 w obrębie 300 S przy ulicy Elbląskiej 135 w Gdańsku

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) Prezydent Miasta Gdańska zawiadamia o wydaniu w dniu 16  kwietnia 2018 r. decyzji nr: WUiA-I.6740.75-4.2018.3-DF.79581 o pozwoleniu na budowę wg projektu zamiennego dla inwestycji p.n.:

Instalacja logistyki i magazynowania koksu (4190 CS-LF), na działkach o numerach 75/54, 75/66 w  obrębie 300 S przy ulicy Elbląskiej 135 w Gdańsku

Inwestor: GRUPA LOTOS S.A z siedzibą ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk

               LOTOS Asfalt Sp. z o.o., ul. Elbląska 135, 80-718  Gdańsk

 

Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z dokumentacją w sprawie, w tym z treścią ww. decyzji w archiwum Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 8/12 w godzinach pracy Wydziału.

metryczka publikacji