BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska - Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
tel. centrala: +48 58 323 60 00
tel. informacja: +48 58 323 60 68
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 72 ust.6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 353) Prezydent Miasta Gdańska zawiadamia o wydaniu w dniu 23 sierpnia 2017 r. decyzji nr: WUiA-I-6740.1418-5. 2017.3-DF.193241 o pozwoleniu na budowę wg projektu zamiennego dla inwestycji obejmującej:

budowę instalacji  węzła odzysku wodoru (0280) wraz z połączeniami miedzyobiektowymi, sieciami wod-kan i instalacjami elektrycznymi, na działce nr 75/66  obręb 300 S przy ul. Elbląskiej 135 w Gdańsku,

w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa węzła odzysku wodoru- instalacji do rozdziału składników gazu rafineryjnego w oparciu o proces destylacji w niskich temperaturach”

Inwestor: GRUPA LOTOS S.A. z siedzibą ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk

Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z dokumentacją w sprawie, w tym z treścią ww. decyzji w Archiwum Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12 w godzinach pracy Wydziału.

metryczka publikacji