BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska - Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
tel. centrala: +48 58 323 60 00
tel. informacja: +48 58 323 60 68
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 72 ust.6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 353) Prezydent Miasta Gdańska zawiadamia o wydaniu w dniu 5 lutego 2018 r. decyzji nr: WUiA-I-6740.2320-2.2017.18.3-DF.372019 o pozwoleniu na budowę dla inwestycji obejmującej budowę:

pompowni ługu sodowego i przebudowę pompowni chemikaliów wraz z budową

i rozbudową sieci kanalizacyjnej, wodociągowej, elektrycznej oraz przebudową niezbędnej infrastruktury, na działce nr 75/66 obręb 300 S

przy ul. Elbląskiej 135 w Gdańsku

 

Inwestor: GRUPA LOTOS S.A. z siedzibą ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk

Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z dokumentacją w sprawie, w tym z treścią ww. decyzji w Archiwum Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12 w godzinach pracy Wydziału.

metryczka publikacji