BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska - Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
tel. centrala: +48 58 323 60 00
tel. informacja: +48 58 323 60 68
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Zawiadomienie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji obejmującej budowę dróg oraz międzyobiektowych sieci wodno-kanalizacyjnych wraz z przebudową istniejącej infrastruktury przy ul. Elbląskiej 135 w Gdańsku

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1405), Prezydent Miasta Gdańska zawiadamia o wydaniu w dniu 12  marca 2018 r. decyzji nr: WUiA-I. 6740.1467-4.2018.3-DF.23334 o pozwoleniu na budowę dla inwestycji obejmującej budowę:

dróg oraz międzyobiektowych sieci wodno-kanalizacyjnych wraz z przebudową istniejącej infrastruktury, na działkach o numerach: 75/66, 75/65, 75/57, 75/60, 75/55, 75/54, 75/58, 75/61,75/56, 75/59 obręb 300 S przy ul. Elbląskiej 135 w Gdańsku,

w ramach realizacji inwestycji pn: „Rozbudowa instalacji technologicznych Grupy LOTOS S.A. o instalację  do konwersji ciężkich frakcji z przerobu ropy naftowej wraz z instalacjami pomocniczymi, w Gdańsku przy ul. Elbląskiej 135”

Inwestor: GRUPIE LOTOS S.A., z siedzibą ul. Elbląska 135, 80-718  Gdańsk,

Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z dokumentacją w sprawie, w tym z treścią ww. decyzji w archiwum Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 8/12 w godzinach pracy Wydziału.

metryczka publikacji