BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska - Urząd Miejski w Gdańsku

Zawiadomienie o wydaniu decyzji dot. budowy i przebudowy ul. Srebrnej i Niepołomickiej oraz budowy ul. Kolorowej i Pastelowej

Zawiadomienie Prezydenta Miasta Gdańska o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: p.n. „Budowa układu drogowego od ul. Srebrnej do ul. Niepołomickiej w Gdańsku” (zadanie obejmuje budowę i przebudowę ul. Srebrnej i Niepołomickiej oraz budowę ul. Kolorowej i Pastelowej).

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) oraz art.11fust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2031);

Prezydent Miasta Gdańska zawiadamia o wydaniu w dniu 04.08.2017 r. decyzji nr WUiA-I.6740.1081-3.17.5-IG.188114 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: p.n. „Budowa układu drogowego od ul. Srebrnej do ul. Niepołomickiej w Gdańsku” (zadanie obejmuje budowę i przebudowę ul. Srebrnej i Niepołomickiej oraz budowę ul. Kolorowej i Pastelowej)

zlokalizowanej w Gdańsku :

  • w liniach rozgraniczających teren pasa drogowego ul. Srebrnej: 

- obręb 074 działki nr 299/8, 299/29 (299/12);  

- obręb 303 działki nr 910/6, 910/22 (910/20), 912/1, 912/9 (912/5);  

 

  • w liniach rozgraniczających teren pasa drogowego ul. Kolorowej: 

- obręb 074 działki nr 299/25 (299/12)

- obręb 303 działki nr 912/7 (912/5), 913/5, 913/8 (913/6), 914/4 (914/1), 910/19, 910/23 (910/20), 910/25 (910/18), 910/27 (910/3)

 

  • w liniach rozgraniczających teren pasa drogowego ul. Pastelowej: 

- obręb 074 działki nr 305/2 (305), 304/9 (304/2), 304/10 (304/3), 299/27 (299/12)

- obręb 094 działki nr 28/4 (28/1), 28/7 (28/2)

 

  • w liniach rozgraniczających teren pasa drogowego ul. Niepołomickiej: 

- obręb 074 działki nr 218/1, 304/6 (304/3), 305/4 (305)

- obręb 094 działki nr 3, 226/2 (226)

 

  • objętych obowiązkiem budowy i przebudowy sieci uzbrojenia terenu:

- obręb 074 działki nr 299/26 (299/12).

 

W nawiasach podano numery działek przed podziałem wg oznaczenia w katastrze nieruchomości.

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Urzędzie Miejskim w Gdańsku Wydziale Urbanistyki i Architektury w pok. nr 459 (w poniedziałek w godz. 8°°- 16°°, w środę w godz. 8°°- 17°°, w czwartek w godz. 8°°- 9°° i 14°°- 16°°,, w piątek w godz. 8°°- 15°°).

POUCZENIE: Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia o wydaniu decyzji, tj. od dnia 11.08.2017 r.

metryczka publikacji