BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska - Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
tel. centrala: +48 58 323 60 00
tel. informacja: +48 58 323 60 68
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP

OBWIESZCZENIE

 

Stosownie do art. 49a, art. 61 § 4  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1275) oraz w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073)

Prezydent Miasta Gdańska zawiadamia, że na wniosek 4developments sp. z o.o. z dnia 18.10.2017 r. nr RPW/322448/2017 uzupełniono 24.11.2017 r. nr RPW/362118/2017, dnia 12.12.2017 r. nr RPW/380858/2017 i dnia 15.12.2017 r. nr RPW/385123/2017, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku usługowego z przeznaczeniem na hotel apartamentowy (budynek z lokalami zakwaterowania turystycznego) wraz z usługami gastronomii oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w Gdańsku przy ul. Kołobrzeskiej i Arkońskiej na działkach nr 197, 204 i 207 obręb 19

W związku z powyższym informuje się właścicieli, zarządców i użytkowników terenów przyległych, że mogą składać ewentualne wnioski lub zastrzeżenia do Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Gdańsku w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Informacje dotyczące inwestycji można uzyskać w pokoju 439 (poniedziałki w godz. od 8ºº do 16oo , środy od 8ºº do 17ºº , czwartki od 8ºº do 9ºo i od 14ºº do 16ºo oraz piątki od 8ºº do 15ºº ).

Pouczenie : Informuje się, że zgodnie z art. 49 kpa, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od dnia 12.02.2018 r.

metryczka publikacji