BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska - Urząd Miejski w Gdańsku

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w spr. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej kanalizacji deszczowej

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i sieci kanalizacji deszczowej przy ul. C. K. Norwida w Gdańsku

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 49, art. 61 § 4 k.p.a. w związku z art. 53. ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1073)

Prezydent Miasta Gdańska zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego „Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Norwida w Gdańsku na dz. nr 820/125, dz. nr 820/28,  dz. nr 820/60, dz. nr 820/135, dz. nr 820/92 i dz. nr 820/84 obr.31 .”          

W związku z powyższym informuje się właścicieli, zarządców i użytkowników terenów przyległych, że mogą składać ewentualne wnioski lub zastrzeżenia dot. ww. sprawy w Urzędzie Miejskim, w sali Zespołu Obsługi Mieszkańców ul. Nowe Ogrody 8/12, w terminie 14 dni od dnia dokonania obwieszczenia. Informacje dotyczące inwestycji można uzyskać w pok. nr 455 Urzędu Miejskiego przy ul. Nowe Ogrody 8/12  w Gdańsku (poniedziałki w godz. 800- 1600, środy 800- 1700, czwartki 800- 900                            i 1400- 1600 oraz piątki 800- 1500).

Pouczenie: Informuje się, że zgodnie z art. 49 k.p.a., zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od dnia 11.08.2017r.

metryczka publikacji