BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska - Urząd Miejski w Gdańsku

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w spr. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa oświetlania schodów i ciągu pieszego od ul. Szarej do ul. Pana Tadeusza.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlania schodów i ciągu pieszego od ul. Szarej do ul. Pana Tadeusza w Gdańsku

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 49, art. 61 § 4 k.p.a. w związku z art. 53. ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1073)

Prezydent Miasta Gdańska zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlania schodów i ciągu pieszego na dz.: nr 1/3, 1/4 obręb 704; dz. nr 74/1, 75/1, 74/2, 1418, 1319/3, 74/5, 138/28, 115/23 obręb 670 od ul. Szarej do ul. Pana Tadeusza w Gdańsku.

W związku z powyższym informuje się właścicieli, zarządców i użytkowników terenów przyległych, że mogą składać ewentualne wnioski lub zastrzeżenia dot. ww. sprawy w Urzędzie Miejskim, w sali Zespołu Obsługi Mieszkańców ul. Nowe Ogrody 8/12, w terminie 14 dni od dokonania obwieszczenia. Informacje dotyczące inwestycji można uzyskać w pok. nr 457 Urzędu Miejskiego przy ul. Nowe Ogrody 8/12 w Gdańsku (poniedziałki w godz. 800- 1600, środy 800- 1700, czwartki 800- 900 i 1400- 1600 oraz piątki 800- 1500).

Pouczenie: Informuje się, że zgodnie z art.49 k.p.a., zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dnia od dnia publicznego ogłoszenia tj. od dnia 10.08.2017r.

metryczka publikacji