BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska - Urząd Miejski w Gdańsku

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 49 i 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2017. 1257) w związku z art. 53 ust.1 ustawy  z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2017. 1073)

Prezydent  Miasta  Gdańska

zawiadamia, że wszczęto postępowanie  administracyjne w sprawie  wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji o znaczeniu lokalnym, polegającej na budowie sieci wodociągowej DN 100 w ul. Zakopiańskiej w Gdańsku na dz. nr 249/2, 320/1, 337/2, 341 obręb 078

W związku z powyższym informuje się właścicieli, zarządców bądź użytkowników wieczystych terenu objętego inwestycją, a także terenów przyległych, że mogą składać do Wydziału Urbanistyki i Architektury wnioski, uwagi  bądź zastrzeżenia  dot. w/wym. inwestycji w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia. Informacje dotyczące w/w sprawy można uzyskać w pokoju nr 457 /tel. 323 64 57/ w poniedziałki 800÷1600, środy  800÷1700, piątki w godz. 800÷1500

metryczka publikacji