BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska - Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
tel. centrala: +48 58 323 60 00
tel. informacja: +48 58 323 60 68
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP

OBWIESZCZENIE

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm) oraz art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1257) Prezydent Miasta Gdańska zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku Pana Macieja Zdanowskiego z dnia 02.02.2018 r. nr rejestru RPW/41185/2018, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

budowie sieci wodociągowej w Gdańsku przy ul. Gwiazdowskiego na działkach nr 436 i 459/2 do działki 435/3 obręb 045

W związku z powyższym informuje się właścicieli, zarządców i użytkowników terenów przyległych, że mogą składać ewentualne wnioski lub zastrzeżenia do Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Gdańsku w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Informacje dotyczące inwestycji można uzyskać w pokoju 439 (poniedziałki w godz. od 8ºº do 16oo , środy od 8ºº do 17ºº , czwartki od 8ºº do 9ºo i od 14ºº do 16ºo oraz piątki od 8ºº do 15ºº ).

metryczka publikacji