BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska - Urząd Miejski w Gdańsku

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1257) Prezydent Miasta Gdańska zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Jacka Rojek z dnia 27.11.2017 r. nr rejestru RPW/363044/2017, uzupełniono w dniu 29.12.2017 r. nr rejestru RPW/399686/2017 i w dniu 03.01.2018 r. nr rejestru RPW/3120/2018, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na :

„budowie oświetlenia ulic wraz z przebudową chodników, ciągów pieszych, ciągów pieszo-jezdnych w różnych dzielnicach miasta Gdańska” dla ul. Gdańskiej w Gdańsku na działce nr 495/2 i 375/2 obręb 034

W związku z powyższym informuje się właścicieli, zarządców i użytkowników terenów przyległych, że mogą składać ewentualne wnioski lub zastrzeżenia do Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Gdańsku w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Informacje dotyczące inwestycji można uzyskać w pokoju 439 (poniedziałki w godz. od 8ºº do 16oo , środy od 8ºº do 17ºº , czwartki od 8ºº do 9ºo i od 14ºº do 16ºo oraz piątki od 8ºº do 15ºº ).

metryczka publikacji