BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska - Urząd Miejski w Gdańsku

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1257) Prezydent Miasta Gdańska zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku Energa Operator SA Oddział w Gdańsku reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Michała Antonowicza z dnia 26.10.2017 r. nr rejestru RPW/331847/2017, uzupełniono w dniu 06.11.2017 r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

budowie linii kablowej elektroenergetycznej nn-0,4 kV wraz z rozdzielnicami kablowymi w Gdańsku przy ul. Słowiańskiej i Mściwoja II na działkach nr 216, 214, 212, 210, 208, 206, 204/2, 205, 196, 160/3, 160/1, 171/1 obręb 0016.

W związku z powyższym informuje się właścicieli, zarządców i użytkowników terenów przyległych, że mogą składać ewentualne wnioski lub zastrzeżenia do Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Gdańsku w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Informacje dotyczące inwestycji można uzyskać w pokoju 439 (poniedziałki w godz. od 8ºº do 16oo , środy od 8ºº do 17ºº , czwartki od 8ºº do 9ºo i od 14ºº do 16ºo oraz piątki od 8ºº do 15ºº ).

metryczka publikacji