BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska - Urząd Miejski w Gdańsku

O B W I E S Z C Z E N I E

Stosownie do art. 49 i art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017r. poz. 1073),

Prezydent Miasta Gdańska zawiadamia, że  w dniu 03 listopada 2017r.  na wniosek Morskiego Oddziału Straży Granicznej zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy bazy dla statków powietrznych na terenie portu lotniczego w Gdańsku - Rębiechowie przy ul. Słowackiego 200, na fragmencie działki nr 129 obręb 0025 wraz z urządzeniami budowlanymi.

W związku z powyższym informuje się właścicieli, zarządców i użytkowników wieczystych terenu objętego inwestycją oraz terenów przyległych, że mogą składać w Urzędzie Miejskim w Gdańsku, Wydziale Urbanistyki i Architektury wnioski, uwagi  i zastrzeżenia dotyczące  w/w inwestycji w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Informacje dotyczące inwestycji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Gdańsku w pokoju nr 438 (tel. 58-32-36-438) w poniedziałki w godz. 800-1600, środy w godz. 800-1700, czwartki w godz.  800-900 oraz  1400-1600 i piątki w godz. 800-1500.

metryczka publikacji