BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska - Urząd Miejski w Gdańsku

Zawiadomienie Prezydenta Miasta Gdańska o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę budynków mieszkalnych wielorodzinnych nr 6 i 7 przy ul. Niepołomickiej w Gdańsku.

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) Prezydent Miasta Gdańska

podaje do publicznej wiadomości

informację, że w dniu 04.09.2017 r. wydana została decyzja nr WUiA-I.6740.1527-2.2017.5-IG.245957 o pozwoleniu na budowę budynków mieszkalnych wielorodzinnych nr 6 i 7 na działce nr 226 obręb 094 przy ul. Niepołomickiej w Gdańsku.

Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją w sprawie w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Gdańsku w pokoju nr 459 (tel. 058 32-36-459) w budynku przy ul. Nowe Ogrody 8/12 w godzinach: poniedziałki w godz. 800 – 1600, piątki w godz. 800 – 1500, środy w godz. 800 – 1700, czwartki w godz. 800- 900 i 1400- 1600  .

POUCZENIE: Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 21 dni od dnia publicznego ogłoszenia o wydaniu decyzji, tj. od dnia 12.09.2017 r.

metryczka publikacji