BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska - Urząd Miejski w Gdańsku

Zawiadomienie Prezydenta Miasta Gdańska o wydanych dla Grupy Lotos S.A. w 2016 r. (m-ce VII-XII) decyzjach o pozwoleniu na budowę dla inwestycji z decyzjami środowiskowymi. Inwestor: GRUPA LOTOS S.A., ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk Na podstawie art. 72 ust.6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r,. poz.353 z późn. zm.)

Zawiadomienie o wydanych dla Grupy Lotos S.A. w 2016 r. (m-ce VII-XII) decyzjach o pozwoleniu na budowę dla inwestycji z decyzjami środowiskowymi. Inwestor: GRUPA LOTOS S.A., ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk Na podstawie art. 72 ust.6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r,. poz.353 z późn. zm.) 

Prezydent Miasta Gdańska zawiadamia o wydaniu: 
1. dnia 1 sierpnia 2016 decyzji nr: WUiA-I-6740.1144-2.2016.3-DF.180673 o pozwoleniu na budowę dla inwestycji obejmującej budowę instalacji wytwórni tlenu wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym wykonanie sieci elektrycznych, wod.-kan., dojazdu, na terenie dzia- łek nr 75/66, nr 75/57 i nr 75/58 obręb 300 S przy ul. Elbląskiej 135 w Gdańsku, w związku z realizacją inwestycji: Rozbudowa instalacji technologicznych Grupy LOTOS S.A. o instalację do konwersji ciężkich frakcji z przerobu ropy naftowej wraz z instalacjami pomocniczymi 
2.dnia 13 września 2016 r. decyzji nr: WUiA-6740.1465-2.2016.3-DF.223818 o pozwoleniu na budowę stacji kondensatu nr 7 wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym wykonanie sieci elektrycznych i dojazdu z drogi zakładowej, na terenie działki nr 75/66 obręb 300 S przy ul. Elbląskiej 135 w Gdańsku, w związku z realizacją inwestycji: Rozbudowa instalacji technologicznych Grupy LOTOS S.A. o instalację do konwersji ciężkich frakcji z przerobu ropy naftowej wraz z instalacjami pomocniczymi 
3. dnia 29 września 2016 r. decyzji nr: WUiA-6740.1466-2.2016.3-DF.223813 o pozwoleniu na budowę wg projektu zamiennego estakady 6 -7 wraz z niezbędną infrastrukturą dla projektowanej inwestycji, na działkach o numerach 75/66, 75/65, 75/60, 75/55, 75/56, 75/58, 75/59, 75/61 obręb 300s przy ul. Elbląskiej 135 w Gdańsku 
4. dnia 29 września 2016 r. decyzji nr: WUiA-6740.1492-2.2016.3-DF.226173 o pozwoleniu na budowę rurociągów wody ochłodzonej w ramach instalacji chłodni wentylatorowych 3050 -W1, 3050 - W2 wraz z usunięciem obiektów kolidujących z planowaną inwestycją, na terenie działki nr 75/66, obręb 300 S przy ul. Elbląskiej 135 w Gdańsku, w ramach realizacji inwestycji: Rozbudowa instalacji technologicznych Grupy LOTOS S.A. do konwersji ciężkich frakcji z przerobu ropy naftowej wraz z instalacjami pomocniczymi, 
5. dnia 21 października 2016 r. decyzji nr: WUiA-6740.1320-4.2016.3-DF.256266 o pozwoleniu na budowę wg projektu zamiennego budynku stacji dystrybucyjnej 110/10 kV GPZ4/S41/TIR wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działkach nr 75/66, nr 75/65, nr 75/59 obręb 300 S przy ul. Elbląskiej 135 w Gdańsku, w związku z realizacją inwestycji: Rozbudowa instalacji technologicznych Grupy LOTOS S.A. do konwersji ciężkich frakcji z przerobu ropy naftowej wraz z instalacjami pomocniczymi. 
6. dnia 27października 2016 r. decyzji nr: WUiA-6740.1866-2.2016.3-DF.268642 o pozwoleniu na budowę estakady dla rurociągu pary awaryjnej z EC do DCU, na terenie działki nr 75/66 obręb 300 S przy ul. Elbląskiej 135 w Gdańsku, w związku z realizacją inwestycji: Rozbudowa instalacji technologicznych Grupy LOTOS S.A. do konwersji ciężkich frakcji z przerobu ropy naftowej wraz z instalacjami pomocniczymi, c.d. na str. 2 
7. dnia 20 grudnia 2016 r. decyzji nr: WUiA-6740.1739-4.2016.3-DF.311572 o pozwoleniu na budowę wg projektu zamiennego dwóch zbiorników produktów pośrednich instalacji opóźnionego koksowania wraz z pompownią, pomostami komunikacyjnymi, drogami, sieciami elektrycznymi i sieciami wodno-kanalizacyjnymi, na działkach o numerach 75/66, 75/63 obręb 300s przy ul. Elbląskiej 135 w Gdańsku, w ramach realizacji inwestycji: „Rozbudowa instalacji technologicznych Grupy LOTOS S.A. o instalację do konwersji ciężkich frakcji z przerobu ropy naftowej wraz z instalacjami pomocniczymi w Gdańsku przy ul. Elbląskiej 135.
metryczka publikacji