BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska - Urząd Miejski w Gdańsku

ZARZĄDZENIE Nr  1636/17

PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA

z dnia 5 września 2017 r.

 

w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miejskiego w Gdańsku do weryfikacji dokumentacji przekazanej do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

 

     Na podstawie art. 6a ust. 1 pkt 2) lit b), ust. 3a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2016.1629) zarządza się, co następuje:

     § 1. Upoważnia się niżej wymienionych pracowników Referatu Zasobu Geodezyjnego Wydziału Geodezji do weryfikacji zbiorów danych i innych materiałów stanowiących wynik prac geodezyjnych lub prac kartograficznych pod względem zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w dziedzinie geodezji i kartografii:

1)    Gaj Beata – Zastępca Dyrektora Wydziału Geodezji;

2)    Baszkowski Janusz – Inspektor;

3)    Bulicz Dorota – Podinspektor;

4)    Chodoła Ewa – Inspektor;

5)    Franceson Paweł – Podinspektor;

6)    Gabryś Iwona – Podinspektor;

7)    Jarzymowska Anna – Inspektor;

8)    Korpalska-Komorowska Jolanta – Inspektor;

9)    Lechowska Agata – Inspektor;

10) Lis Krzysztof – Inspektor;

11) Nowalińska Ewelina – Podinspektor;

12) Orłowska Izabela – Inspektor;

13) Powietrzyński Tomasz – Inspektor;

14) Szott Maria – Podinspektor;

15) Zamel Agnieszka – Inspektor.

        

     § 2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                                            PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

                                  

                                                                                                                     Paweł Adamowicz

metryczka publikacji