BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska - Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
tel. centrala: +48 58 323 60 00
tel. informacja: +48 58 323 60 68
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Wymiana dowodu rejestracyjnego z powodu zmiany miejsca zamieszkania

Formularze do pobrania:

Rezerwacja wizyty:

Kliknij na ten link, aby przejść do Internetowej rezerwacji wizyty.

albo skorzystaj z telefonicznej rezerwacji: 58 323 71 63

Złóż wniosek przez Internet:

- nie dotyczy -

Wymagane dokumenty:

1. W przypadku zmiany miejsca zamieszkania powodującej zmianę organu rejestrującego:

 • wypełniony formularz (druk) wniosku,
 • dowód osobisty (do wglądu),
 • dowód rejestracyjny pojazdu,
 • tablice rejestracyjne pojazdu,
 • karta pojazdu (jeżeli była wydana),
 • aktualne badanie techniczne pojazdu,
 • dokument potwierdzający zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC.


2. W przypadku zmiany miejsca zamieszkania nie powodującej zmiany organu rejestrującego:

 • wypełniony formularz (druk) wniosku,
 • dowód osobisty (do wglądu),
 • dowód rejestracyjny pojazdu,
 • karta pojazdu, jeżeli była wydana,
 • aktualne badanie techniczne pojazdu,
 • dokument potwierdzający zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC.

Opłaty administracyjne:

W przypadku 1:

 • 180,50 zł. (w tym opłata komunikacyjna 178,50 zł. oraz opłata ewidencyjna 2,00 zł.) - dotyczy pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
 • 121,50 zł. (w tym opłata komunikacyjna 120,00 zł. oraz opłata ewidencyjna 1,50 zł.) - dotyczy motocykli, przyczep i naczep oraz ciągników rolniczych,
 • 111.50 zł. (w tym opłata komunikacyjna 110,00 zł. oraz opłata ewidencyjna 1,50 zł.) - dotyczy motorowerów;

W przypadku 2:

KwotaTytuł płatności 
54,50 zł za wymianę dowodu rejestarcyjnego - dotyczy przypadku gdy termin aktualnego badania technicznego znajduje się w dowodzie rejestracyjnym (w tym opłata komunikacyjna 54,00 zł. i opłata ewidencyjna 0,50 zł.)
73,50 zł za wymianę dowodu rejestarcyjnego - dotyczy przypadku gdy termin aktualnego badania technicznego znajduje się na zaświadczeniu ze stacji kontroli pojazdów a właściciel wnosi o wydanie pozwolenia czasowego (w tym opłata komunikacyjna 72,50 zł. i opłata ewidencyjna 1,00 zł.)

Opłata skarbowa:

KwotaTytuł płatności 
17,00 zł w przypadku złożenia pełnomocnictwa

Uwaga: nie podlega opłacie skarbowej czynność złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Opłatę administracyjną i ewidencyjną oraz skarbową należy opłacić za pośrednictwem:

 • Banków bądź Poczty (według obowiązujących cenników oraz taryf),
 • w kasie Urzędu Miejskiego w Gdańsku (bez dodatkowych opłat),
 • w o. Banku PEKAO S.A. mieszczących się w ZOM Urzędu Miejskiego w Gdańsku (bez dodatkowych opłat):
  • ul. 3 Maja 9,
  • ul. Partyzantów 74,
  • ul. Milskiego 1,
  • ul. Nowe Ogrody 8/12,
  • ul. Wilanowska 2,
 • w placówkach Banku PEKAO S.A. świadczących obsługę Gminy Miasta Gdańska (bez dodatkowych opłat).

W przypadku dokonywania wpłat, przed przybyciem do urzędu, m.in. przelewem lub za pośrednictwem Urzędu Pocztowego, prosimy o wyszczególnienie, w tytule opłaty: wysokości opłaty administracyjnej oraz wysokości opłaty ewidencyjnej.

na rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Gdańsku
80-803 Gdańsk
ul. Nowe Ogrody 8/12

Nr konta dla opłaty ADMINISTRACYJNEJ I EWIDENCYJNEJ: 50 1240 1268 1111 0010 7094 9851
(z dopiskiem dokonywanej operacji, np. "Opłata administracyjna w kwocie... za... + opłata ewidencyjna w kwocie..."). Dowód uiszczenia opłaty prosimy okazać przy złożeniu wniosku. Informujemy, że wymienione konto dotyczy tylko i wyłącznie opłat administracyjnych i ewidencyjnych oraz danej procedury urzędowej.

Nr konta dla opłaty SKARBOWEJ: 31 1240 1268 1111 0010 3877 3935
(z dopiskiem dokonywanej operacji, np. "Opłata skarbowa za pełnomocnictwo, numer rejestracyjny..."). Dowód uiszczenia opłaty prosimy okazać przy złożeniu pełnomocnictwa. Informujemy, że wymienione konto dotyczy tylko i wyłącznie opłaty skarbowej.

Termin i sposób załatwiania:

Niezwłoczne wydanie pozwolenia czasowego na okres 30 dni do czasu zrealizowania przez PWPW S.A. w Warszawie zamówienia na spersonalizowany dowód rejestracyjny.

Miejsce złożenia dokumentów:

Wniosek należy złożyć w urzędzie właściwym dla miejsca pobytu stałego, a w przypadku osoby prawnej w urzędzie właściwym dla miejsca jej siedziby. Mieszkańcy Gdańska wniosek składają w:

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW Nr 1

ul. Partyzantów 74
80-254 Gdańsk
stanowisko 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
tel. 58 323 69 13 do 29

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW Nr 2
ul. Milskiego 1
80-809 Gdańsk
stanowisko 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
tel.: 58 323 71 76 do 89

Informacja Referatu Rejestracji Pojazdów:

tel.: 58 323 71 70

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Komunikacji Urząd Miejski w Gdańsku - Referat Transportu i Nadzoru
ul. Bernarda Milskiego 1
80-809 Gdańsk
sekretariat 58 323 71 66, 67
e-mail: wk@gdansk.gda.pl

Tryb odwoławczy:

W przypadku wydania decyzji o odmowie rejestracji przysługuje w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji prawo złożenie odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdańska.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1038),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1088),
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1827),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników (Dz. U. z 2016 r., poz. 689),
 • Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu (Dz. U. z 2006 r. Nr 59, poz. 421),
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaków legalizacyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1084),
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257).

Inne informacje:

Wysokości opłat administracyjnych:

Opłata za tablice rejestracyjne:

 • samochodowe - 80,00 zł,
 • motocyklowe - 40,00 zł,
 • motorowerowe - 30,00 zł,
 • indywidualne - 1000,00 zł,
 • indywidualne motocyklowe - 500,00 zł,
 • zabytkowe samochodowe - 100,00 zł,
 • zabytkowe motocyklowe - 50,00 zł;

Opłata za wydanie:

 • dowodu rejestracyjnego - 54,00 zł,
 • pozwolenia czasowego - 13,50 zł. (wydane z urzędu), 18,50 zł (wydane na wniosek właściciela),
 • kompletu znaków legalizacyjnych - 12,50 zł,
 • nalepki kontrolnej na szybę - 18,50 zł,
 • karty pojazdu - 75,00 zł;

Wysokości opłat ewidencyjnych za wydanie:

 • dowodu rejestracyjnego - 0,50 zł,
 • pozwolenia czasowego - 0,50 zł,
 • zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych – 0,50 zł,
 • nalepki kontrolnej - 0,50 zł,
 • karty pojazdu dla pojazdu samochodowego innego niż określony w art. 77 ust. 1 ustawy - 0,50 zł.
metryczka publikacji