BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska - Urząd Miejski w Gdańsku

Stypendia jednorazowe dla uczniów szczególnie uzdolnionych

Formularze do pobrania:

Rezerwacja wizyty:

- nie dotyczy -

Złóż wniosek przez Internet:

- nie dotyczy -

Wymagane dokumenty:

  • wypełniony przez szkołę lub osobę fizyczną wniosek o stypendium. W przypadku osoby fizycznej wniosek musi być potwierdzony przez szkołę i podpisany przez dyrektora szkoły,
  • kserokopie (potwierdzone za zgodność z oryginałem) dokumentów potwierdzające osiągnięcia ucznia za dany rok szkolny, za który uczeń ubiega się o stypendium.

Opłata skarbowa:

- nie dotyczy -

Opłaty administracyjne:

- nie dotyczy -

Termin i sposób załatwiania:

Wnioski należy składać w następujących terminach

  • uczniowie: do 30 czerwca br.
  • najlepsi maturzyści: 10 dni po terminie ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego.

Wnioski o przyznanie stypendium rozpatruje Komisja powołana Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdańska. Wydział Rozwoju Społecznego przesyła pisemne informacje do szkół powiadamiając, kto otrzymał stypendium oraz kiedy i gdzie nastąpi wręczenie dyplomów przez Prezydenta Miasta Gdańska.

Miejsce złożenia dokumentów:

Wydział Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Gdańsku sala Obsługi Mieszkańców, ul. Nowe Ogrody 8/12 (stanowiska 14-17),

lub Zespół Obsługi Mieszkańców Nr 1 - ul. Partyzantów 74 (stanowisko informacji),

lub Zespół Obsługi Mieszkańców Nr 4 - ul. Wilanowska 2 (stanowisko nr 7).Informacji udziela pracownik WRS:

Bernadeta Ostapowicz (bernadeta.ostapowicz@gdansk.gda.pl, tel.: 58 323 68 39)

Wydział Rozwoju Społecznego Referat Organizacji Edukacji i Wychowania Kartuska 5, 80-802 Gdańsk, pokój nr 314

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Rozwoju Społecznego Referat Organizacji Edukacji i Wychowania Kartuska 5,80-802 Gdańsk, pokój nr 314

Tryb odwoławczy:

Od decyzji Komisji nie przysługuje odwołanie.

Podstawa prawna:

  • Uchwała N rXXXV/1013/09Rady Miasta Gdańska z dnia 23 kwietnia 2009 roku
  • Uchwała Nr XXVII/536/12 Rady Miasta Gdańska z dnia 31 maja 2012 roku

Inne informacje:

- nie dotyczy -

Procedura w języku migowym

metryczka publikacji