BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska - Urząd Miejski w Gdańsku

Pałac Młodzieży

80-826 Gdańsk, ul. Ogarna 56
tel.: 58 301 40 09; 58 301 60 07;
fax: 58 301 40 09;
e-mail: palacmlo@wp.pl
www: www.pmgdansk.pl

Status prawny jednostki
Jednostka budżetowa Miasta Gdańska.

Kierownictwo

Dyrektor - Elżbieta Porowska

Wicedyrektor ds. pedagogicznych sprawujący nadzór pedagogiczny w zastępstwie dyrektora nie będącego nauczycielem - Małgorzata Bogut

Wicedyrektor ds. pedagogicznych - Danuta Sadowska-Barankiewicz

Przedmiot działalności
Pałac Młodzieży jest publiczną placówką wychowania pozaszkolnego zapewnijącą szerokim kręgom dzieci i mlodzieży możliwość czynnego i systematycznego uczestnictwa w różnych formach zajęć w zakresie muzyki, plastyki, teatru, tańca, żeglarstwa, informatyki. Zajęcia prowadzone są w formie kół zainteresowań.
PM jest organizatorem i koordynatorem wielu działań kulturalnych na szczeblu miejskim, wojewódzkim, ogólnopolskim oraz międzynarodowym.

Budżet i mienie PM - stan na 31.12.2006 r.

Aktywa trwałe: 780.880,48 zł
Aktywa obrotowe: 219.080,03 zł
Wydatki budżetowe: 2.511.252,25 zł
Dochody budżetowe: 132.997,72 zł


Akty prawne regulujące funkcjonowanie jednostki

  • Ustawa z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity z 1996 r., Dz.U. Nr 67, poz. 329 ze zmianami)
  • Statut placówki

www.pmgdansk.pl

metryczka publikacji