BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska - Urząd Miejski w Gdańsku

Oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za 2016 rok

Wydział Gospodarki Komunalnej   przypomina, że zgodnie z art. 11’ ustawy o wychowaniu  w   trzeźwości i  przeciwdziałaniu  alkoholizmowi do dnia 31 stycznia 2017 r. należy złożyć pisemne  oświadczenie  o   wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok 2016 i uiścić opłatę  za   korzystanie  z  zezwoleń na sprzedaż  napojów alkoholowych w roku 2017. Opłatę należy wnieść  na indywidualny   rachunek bankowy.
Oświadczenie   wraz z   dowodem opłaty  należy złożyć w Urzędzie Miejskim  w  Gdańsku lub   przesłać  pocztą  na  adres urzędu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2017 r.

metryczka publikacji