BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska - Urząd Miejski w Gdańsku

Ogłoszenie o otwartym konkursie na wybór Partnera spoza sektora finansów publicznych do uczestnictwa w projekcie pn. „G1 – Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020”

Gmina Miasta Gdańska ogłasza konkurs na Partnera spoza sektora finansów publicznych do uczestnictwa w projekcie pn. „G1 – Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) i współfinansowanego  z  Europejskiego  Funduszu Rozwoju Regionalnego RPO WP 2014-2020, działanie 10.1. Efektywność Energetyczna – Mechanizm ZIT poddziałanie 10.1.1. Efektywność Energetyczna - Mechanizm ZIT - wsparcie dotacyjne.

                                  

Karta informacyjna

G1 – Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020

 

Podstawowe informacje o projekcie

Projekt „G1 – Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) i współfinansowanego  z  Europejskiego  Funduszu Rozwoju Regionalnego RPO WP 2014-2020, działanie 10.1. Efektywność Energetyczna – Mechanizm ZIT poddziałanie 10.1.1. Efektywność Energetyczna - Mechanizm ZIT - wsparcie dotacyjne.

Termin realizacji projektu będzie wynikał z umowy o dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia strategicznego.

Cel partnerstwa

Wspólne przygotowanie oraz realizacja Projektu mającego na celu poprawę jakości powietrza w Gdańsku poprzez obniżenie emisji zanieczyszczeń dzięki podniesieniu efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej, szczególnie budynków użyteczności publicznej  o charakterze zabytkowym, wybudowanych przed 1945 r. i zlokalizowanych na terenach o podwyższonej emisji w sezonie grzewczym.

Zadania partnera

Wykonanie kompleksowej energomodernizacji budynku użyteczności publicznej z uwzględnieniem i poszanowaniem historycznego charakteru obiektu będącego w dyspozycji oferenta, spójnego z Planem gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Gdańska oraz z celami projektu partnerskiego oraz wpisującej się w cele programu „G1 – Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) i współfinansowanego  z  Europejskiego  Funduszu Rozwoju Regionalnego RPO WP 2014-2020, działanie 10.1. Efektywność Energetyczna – Mechanizm ZIT poddziałanie 10.1.1. Efektywność Energetyczna - Mechanizm ZIT - wsparcie dotacyjne.

Kryteria wyboru partnera

 1.  KRYTERIA FORMALNE

a)oferta została złożona na formularzu ofertowym, we wskazanym terminie,

b)sytuacja ekonomiczna i finansowa potencjalnego partnera pozwala na prawidłowe wykonanie zadań w projekcie,

c)wraz z ofertą złożono wszystkie wymagane dokumenty,

d)oferta jest podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu,

e) profil działalności potencjalnego partnera jest zgodny z celem partnerstwa.

2. KRYTERIA MERYTORYCZNE

a) wkład własny potencjalnego partnera w realizację celu projektu,

b) planowane zmniejszenie zużycia energii wg audytu energetycznego,

c) doświadczenie w realizacji projektów/zadań o podobnym charakterze,

d) zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa (działalność statutowa),

e) stopień gotowości do realizacji projektu,

f) lokalizacja inwestycji wpisuje się w Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Gdańska,

g) zabytkowy charakter budynku,

h) wysokość kosztów kwalifikowanych wg audytu energetycznego.

Dokumenty konieczne do przedłożenia w ramach oferty

1)   dokument potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących (kopia wyciągu z KRS lub innej właściwej ewidencji, uwzględniająca stan faktyczny na moment złożenia oferty);

2)   statut lub inny równoważny dokument;

3)   oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami wobec Urzędu Skarbowego, o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i innych należności wymaganych odrębnymi ustawami, nie zaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno-prywatnych ani wobec innych podmiotów, niepodleganiu wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na podstawie:

a)   art. 207 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.),

b)   art. 12 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2012 r., poz. 769),

c)   art.9 ust.1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U. z 2016 r., poz. 1541),

oraz zapoznaniu się z Regulaminem konkursu i braku uwag wobec jego treści;

4)      audyt energetyczny budynku;

5)      inne niż wyżej wymienione oświadczenia lub dokumenty, jeżeli wynikają z treści niniejszego ogłoszenia o naborze;

6)      dokumenty o których mowa w pkt. 1-5, mogą zostać złożone w formie kserokopii potwierdzonych przez Oferenta za zgodność z oryginałem zgodnie ze sposobem jego reprezentacji;

7)      deklarację o zabezpieczeniu wkładu własnego finansowego partnera w realizację celu partnerstwa, której wzór stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszego Regulaminu,

8)      deklarację o gotowości udziału w realizacji Projektu i przygotowania wszelkiej niezbędnej dokumentacji wymaganej do złożenia wniosku o dofinansowanie Projektu,

9)      deklarację ponoszenia wszelkiego rodzaju ryzyka finansowego z tytułu obciążeń finansowych wynikających z nienależycie wykonanego projektu,

10)    inne niż ww. dokumenty mogące mieć znaczenie przy ocenie oferty (np. rekomendacje).

 1. Dokumenty dołączone do oferty muszą być opatrzone pieczęcią podmiotu oraz aktualną datą i własnoręcznym podpisem osoby/osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu.

Informacja dotycząca złożenia oferty

 1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta konkursowa -  wybór Partnera do uczestnictwa w projekcie pn. „G1 – Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020” osobiście, pocztą lub kurierem na adres: Urząd Miejski w Gdańsku, Wydział Gospodarki Komunalnej, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk.
 2. Oferty należy składać w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia, tj. do dn. 31 stycznia 2017 r.
 3. Oferty składane osobiście przyjmowane będą w kancelarii ogólnej UMG w godzinach pracy urzędu: pn.-wt. 8.00-16.00, śr. 8.00-17.00, czw. 8.00-16.00, pt. 8.00-15.00.
 4. Dla ofert przesłanych pocztą/kurierem liczy się data wpływu do kancelarii ogólnej UMG.
 5. Oferty złożone po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane.

Informacja o wynikach wybranej oferty

Otwarcie ofert nastąpi dnia 1 lutego 2017 r. o godz. 10.00.

Wyniki naboru zostaną opublikowane na stronie internetowej www.gdansk.pl oraz www.bip.gdansk.pl .

Załączniki

 1. Opis Projektu.
 2. Regulamin konkursu na partnera spoza sektora finansów publicznych.
 3. Formularz oferty,
 4. Oświadczenia i deklaracje.
 5. Karta oceny formalnej oferty.
 6. Karta oceny merytorycznej oferty.
 7. Wzór protokołu z wyboru partnera.
 8. Zarządzenie Nr 29/17Prezydenta Miasta Gdańska z dn.9 stycznia 2017 r.   (ogłoszenie otwartego konkursu na wybór partnera).

 

Informacji związanych z konkursem oraz projektem pn. „G1 – Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020” udziela:

Joanna Tobolewicz, tel. (58) 323 61 70

Do pobrania:

Opis Projektu (241.44 KB)

Regulamin Konkursu na wybór Partnera (212.11 KB)

Formularz oferty (91.5 KB)

Oświadczenia (16.39 KB)

Deklaracje (15.83 KB)

Karta oceny formalnej oferty (259.47 KB)

Karta oceny merytorycznej oferty (244.81 KB)

Wzór protokołu z wyboru partnera (192.18 KB)


 

metryczka publikacji