A A A

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska - Urząd Miejski w Gdańsku

Miejski Rzecznik Konsumentów

Rzecznik:
Agnieszka Iwanowicz

ul. Wały Jagiellońskie 1
80-853 Gdańsk
pokój nr 103 A (parter)
tel.: +48 58 323 70 11
fax: +48 58 305 34 52
e-mail:
mrk@gdansk.gda.pl

adres korespondencyjny:
80-803 Gdańsk
ul. Nowe Ogrody 8 / 12

poniedziałek 8:00 - 16:00
środa 10:00 - 17:00
czwartek 8:00 - 16:00

Miejski Rzecznik Konsumentów, po wcześniejszym umówieniu, udziela konsumentom porad i informacji osobiście w swojej siedzibie.

W celu uniknięcia kolejek, terminy wizyt osobistych prosimy ustalać telefonicznie, z odpowiednim wyprzedzeniem.

Uwaga!
Miejski Rzecznik Konsumentów działa wyłącznie w sprawach konsumenckich, a więc w sprawach dotyczących zawierania i wykonywania umów cywilnoprawnych pomiędzy konsumentem, a przedsiębiorcą.
Zgodnie z art. 221 Kodeksu cywilnego za konsumenta uważa się osobę fizyczną, dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Zgodnie z art. 431 Kodeksu cywilnego przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, (…) prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

Miejski Rzecznik Konsumentów w Gdańsku udziela pomocy wyłącznie mieszkańcom Gdańska.

Mieszkańcy innych powiatów/miast mogą uzyskać pomoc rzecznika konsumentów w swoim powiecie/mieście. Dane teleadresowe właściwego rzecznika można ustalić w starostwie powiatowym, urzędzie miasta lub korzystając z wykazu rzeczników publikowanego na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

W jakich sprawach może pomóc Rzecznik?

Gdzie szukać pomocy? - adresy i telefony

Punkty Bezpłatnej Pomocy Prawnej

UWAGA: Urząd Regulacji Energetyki prowadzi analizę działalności sprzedawców energii elektrycznej oraz gazu. Konsumenci mogą przesyłać informacje (skargi, uwagi) na ten temat bezpośrednio do URE - szczegółowe informacje i formularz znajdują się na stronie internetowej URE.


Reklamacja towaru
Z dniem 25 grudnia 2014r. weszły w życie nowe przepisy, regulujące prawa konsumenta i obowiązki przedsiębiorcy w przypadku sprzedaży towarów konsumpcyjnych oraz zawierania umów na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa.
Do umów zawartych przed dniem 25 grudnia 2014r. stosuje się przepisy dotychczasowe, natomiast do umów zawartych od dnia 25 grudnia 2014r. stosuje się przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r. poz. 827) oraz Kodeksu cywilnego.

Przepisy obowiązujące do umów zawartych przed dniem 25 grudnia 2014r.

Przepisy obowiązujące do umów zawartych od dnia 25 grudnia 2014r.


Umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość

Przepisy obowiązujące do umów zawartych przed dniem 25 grudnia 2014r.

Przepisy obowiązujące do umów zawartych od dnia 25 grudnia 2014r.


Polubowne formy rozstrzygania sporów


Klauzule niedozwolone

Ubezpieczenia z funduszami inwestycyjnymi - działania UOKiK

Kredyty hipoteczne w CHF - kompendium wiedzy UOKiK

Kredyt konsumencki


Upadłość konsumencka


Zastrzeganie utraconych dokumentów


Przydatne formularze:

Zgłoszenie reklamacji w trybie rękojmi

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa

Wniosek o interwencję do rzecznika konsumentów

Wnioski o podjęcie interwencji należy składać na piśmie. Podpisany dokument można złożyć osobiście w siedzibie rzecznika, w Wydziałach Obsługi Mieszkańców albo wysłać na adres korespondencyjny.