BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska - Urząd Miejski w Gdańsku

Mały grant - oferta Stowarzyszenia Inicjatyw Artystycznych „Jantar” na realizację zadania publicznego pt.: Folkowy początek lata – koncert dla mieszkańców Gdańska

W dniu 11.05.2017 r. do Urzędu Miejskiego w Gdańsku w trybie pozakonkursowym wpłynęła oferta Stowarzyszenia Inicjatyw Artystycznych „Jantar” na realizację zadania publicznego pt.: Folkowy początek lata – koncert dla mieszkańców Gdańska

Uznając celowość realizacji ww. zadania publicznego, na podstawie art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817); zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), na tablicy ogłoszeń oraz na stronie Internetowej Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi jej dotyczące.

Uwagi do oferty można zgłaszać do 25 maja 2017 r. pisemnie na adres: Biuro Prezydenta ds. Kultury Urząd Miejski w Gdańsku, 80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12 lub na adres e-mail: lilianna.kowalewska@gdansk.gda.pl

Po upływie ww. terminu i po rozpatrzeniu ewentualnych uwag, zostanie zawarta umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego.

Do pobrania:

Oferta realizacji zadania publicznego (146.36 KB)

metryczka publikacji