BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska - Urząd Miejski w Gdańsku

Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień

 

x

 

 

 

ul. Dyrekcyjna 5
80-852 Gdańsk
tel/fax. +48 58 320 02 56
adres mailowy: biuro@gcpu.pl
www: www.gcpu.pl

Status prawny jednostki
Jednostka budżetowa Miasta Gdańska


Kierownictwo
Dyrektor  Adam Landowski
tel. +48 58 320 17 68

Przedmiot działalności:

Podstawowym celem GCPU jest poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska przez podejmowanie między innymi działań w obszarze profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy w rodzinie i promocji zdrowia.

Podstawowym zadaniem GCPU jest realizacja działań w ramach gminnych programów profilaktycznych w zakresie zapobiegania uzależnieniom od substancji psychoaktywnych, uzależnień behawioralnych i promocji zdrowia, w tym działalności edukacyjnej, w szczególności przez:

 

 • ustalanie priorytetów dla programów profilaktycznych, realizowanych przez jednostki publiczne i organizacje pozarządowe;
 • koordynowanie działań związanych z profilaktyką uzależnień, edukacją publiczną w zakresie problematyki uzależnień i promocją zdrowia, prowadzonych przez jednostki publiczne i niepubliczne;
 • rozwijanie, upowszechnianie i wdrażanie oferty programów w ramach Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego, w tym programów profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej oraz popularyzowanie metod pracy profilaktycznej;
 • inspirowanie, wdrażanie i udział w projektach o zasięgu lokalnym lub ponadlokalnym realizowanych przez kilka podmiotów, w tym z udziałem partnerów zagranicznych;
 • wdrażanie standardów, w tym z wykorzystaniem projektów krajowych i międzynarodowych w obszarze polityki społecznej Miasta Gdańska;
 • organizowanie szkoleń, konferencji, seminariów lub warsztatów, itp. dla przedstawicieli różnych grup zawodowych i społecznych w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom;
 • prowadzenie działalności informacyjno – edukacyjnej w zakresie profilaktyki uzależnień, skierowanej w szczególności do uczniów gdańskich szkół, kobiet w ciąży i młodych matek, osób ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, sprzedawców alkoholu, kierowców i kandydatów na kierowców;
 • organizowanie badań efektywności przedsięwzięć profilaktycznych oraz prowadzenie ewaluacji realizowanych programów w zakresie profilaktyki uzależnień;
 • prowadzenie pracy profilaktycznej z grupami dzieci i młodzieży we współpracy z właściwymi podmiotami działającymi w obszarze problemów społecznych;
 • wspieranie realizatorów programów i przedsięwzięć profilaktycznych, w szczególności opracowanych i realizowanych przez młodzież, skierowanych do ich rówieśników;
 • prowadzenie kampanii społecznych w obszarze problematyki uzależnień;
 • udzielanie porad oraz pomocy psychologicznej i terapeutycznej w zakresie przeciwdziałania przemocy i profilaktyki uzależnień;
 •  współpraca z podmiotami działającymi w obszarze polityki społecznej w zakresie objętym działaniem GCPU;
 • obsługa merytoryczna, organizacyjna, finansowa i sprawozdawcza Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie realizacji zadań profilaktyki szkolnej i środowiskowej przez samorządowe jednostki organizacyjne oraz zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii i innych uzależnień realizowanych przez GCPU;
 • obsługa organizacyjna i finansowo-księgowa postępowań w zakresie egzekucji administracyjnej z tytułu opłat za pobyt w zlikwidowanej izbie wytrzeźwień oraz w placówce, której zlecono wykonywanie zadań izby wytrzeźwień zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
 • obsługa administracyjna i organizacyjno-prawna Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw:


przyjmowanie i załatwianie spraw w formie obsługi bezpośredniej, korespondencyjnie , telefonicznie, pocztą elektroniczną etc. poprzez:

 • punkt konsultacyjny - pomoc psychologiczna: tel: +48 58 320 44 04, netporadnia@gcpu.pl; fb.com/netporadnia,
 • sekretariat tel: +48 58 320 02 56

 

Budżet i mienie


Budżet na 2017 r. (w tym środki Regionalnego Programu Operacyjnego): 3 604 917,00 zł


Akty prawne regulujące funkcjonowanie jednostki:

 

 • ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;
metryczka publikacji