BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska - Urząd Miejski w Gdańsku

AKTUALIZACJA - Konkurs ofert na prowadzenie okrężnej działalności handlowej w wyznaczonych lokalizacjach na terenie miasta Gdańska na sezon letni 2017.

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

 działając na podstawie § 7 ust. 1 załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 452/16 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 05 kwietnia 2016 r.

zmienionego Zarządzeniem nr 706/17 Prezydenta Miasta Gdańska – stanowiącego regulamin konkursu ofert

 

odwołuje ogłoszony w dniu 08.05.2017 r. konkurs ofert

na prowadzenie okrężnej działalności handlowej w wyznaczonych lokalizacjach na terenie miasta Gdańska na sezon letni 2017.

 oraz

 ogłasza konkurs ofert

na prowadzenie okrężnej działalności handlowej w wyznaczonych lokalizacjach na terenie miasta Gdańska na sezon letni 2017.

 

Konkurs ofert odbędzie się w dniu 02.06.2017r.  o godz.1200,  w budynku Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni , ul. Wyspiańskiego 9a, sala  nr 32A

 

Regulamin konkursu ofert, druk oferty oraz szczegółowe informacje dotyczące udostępniania wyznaczonych lokalizacji w celu prowadzenia okrężnej działalności handlowej na terenie Miasta Gdańska, można uzyskać w Dziale Użytkowania Przestrzeni Publicznej Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, Partyzantów 36, pokój nr 29, tel. 058 55-89-525, 058 55-89-526.

Oferty w zamkniętych kopertach z napisem:

„Konkurs ofert na lokalizacje handlowe   -   sezon letni 2017 ”

należy składać w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni  ul. Partyzantów 36, kancelaria, w terminie do dnia 31.05.2017 r. do godziny 1500.

W przypadku składania oferty za pośrednictwem operatora uprawnionego do pełnienia powszechnych usług pocztowych, jako datę złożenia  przyjmuje się datę wpływu do kancelarii Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni.

 Zastrzega się prawo do odwołania konkursu ofert bez podania przyczyny.

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

z up.

/-/ Piotr Grzelak

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA

Druk oferty (18.72 KB)

Regulamin (24.08 KB)

Wykaz lokalizacji (29.4 MB)

metryczka publikacji