BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska - Urząd Miejski w Gdańsku

Zakres obowiązków

Do kompetencji Zastępcy Prezydenta ds. polityki komunalnej Piotra Grzelaka należy:

 1. działania strategiczne w zakresie polityki mieszkaniowej Miasta:
  • rozwój budownictwa mieszkaniowego,
  • zarządzanie zasobem mieszkaniowym Miasta;
 2. planowanie programów rozwoju usług w zakresie infrastruktury komunalnej:
  • planowanie gospodarki wodno-ściekowej, ciepłowniczej i melioracyjnej,
  • rozbudowa i usprawnienie systemu komunikacyjnego,
  • wypracowywanie polityki kształtowania cen za usługi komunalne;
 3. sprawy bieżące:
  • współpraca z organizacjami i inwestorami, działającymi na rzecz budownictwa mieszkaniowego oraz współpraca w zakresie inwestycji i remontów komunalnych Miasta,
  • remonty i modernizacja istniejącego zasobu mieszkaniowego,
  • współpraca w zakresie inwestycji i remontów zasobów komunalnych,
  • nadzór nad realizacją miejskich inwestycji mieszkaniowych i uzbrojenia terenów,
  • współpraca w zakresie sprzedaży mienia komunalnego (mieszkań),
  • pomoc socjalna w zakresie mieszkalnictwa,
  • wypracowywanie polityki kształtowania stawek czynszu za lokale,
  • współpraca w zakresie nadzoru właścicielskiego nad spółkami komunalnymi,
  • utrzymanie i rozbudowa infrastruktury miejskiej,
 4. nadzorowanie spraw z zakresu:
  • gospodarowania zasobem mieszkaniowym i lokalami użytkowymi,
  • obsługi spraw lokalowych mieszkańców i podmiotów działających na terenie Miasta,
  • handlu,
  • eksploatacji budynków komunalnych,
  • układu drogowego Miasta i parkingów,
  • miejskiej komunikacji zbiorowej,
  • gospodarki wodno-ściekowej, ciepłowniczej i melioracyjnej,
  • terenów zieleni miejskiej, ogrodu zoologicznego i lasów,
  • schroniska dla bezdomnych zwierząt,
  • utylizacji odpadów,
  • utrzymania czystości w Mieście, parkingów i cmentarzy komunalnych oraz współpraca ze Strażą Miejską w tym zakresie,
 5. nadzór merytoryczny w zakresie spraw prowadzonych przez spółki z udziałem Miasta:
  • Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.,
  • Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława" Sp. z o.o.,
  • Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o.,
  • Gdańskie Wody Sp. z o.o.,
  • Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o.,
  • Gdańska Infrastruktura Wodociągowo - Kanalizacyjna Sp. z o.o.,
  • Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o.o.
  • Saur Neptun Gdańsk S.A.,
  • Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.,
  • PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.,
  • Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze S.A.,
  • Port Czystej Energii Sp. z o.o.;
 6. nadzorowanie pracy:
  • Wydziału Gospodarki Komunalnej,
  • Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni,
  • Gdańskiego Zarządu Nieruchomosci Komunalnych;
 7. współpraca z Komisjami Rady Miasta;
 8. zastępstwo Zastępcy Prezydenta ds. polityki przestrzennej podczas jego nieobecności.

Zastępca Prezydenta ds. polityki komunalnej podczas nieobecności jest zastępowany przez Zastępcę Prezydenta ds. polityki przestrzennej.

***

Zastępca Prezydenta ds. polityki komunalnej reprezentuje Miasto w kontaktach krajowych i międzynarodowych w zakresie merytorycznego nadzoru nad sprawami wymienionymi wyżej.