BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska - Urząd Miejski w Gdańsku

Zakres obowiązków

Do kompetencji Zastępcy Prezydenta ds. polityki przestrzennej Wiesława Bielawskiego należy:

  1. działania strategiczne w zakresie rozwoju przestrzennego Miasta:
    • określanie polityki zagospodarowania przestrzennego Miasta,
    • określanie strategii marketingowej obrotu nieruchomościami Miasta,
    • określanie polityki w sprawie gospodarowania nieruchomościami Miasta;
  2. sprawy bieżące:
    • nadzór nad rozwojem Systemu Informacji Przestrzennej,
    • współpraca z inwestorami i instytucjami finansowymi w zakresie polityki przestrzennej,
    • sporządzanie projektu studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
    • nadzór nad realizacją "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdańska",
    • nadzorowanie spraw z zakresu:
      • planowania przestrzennego,
      • urbanistyki i architektury,
      • nadzoru budowlanego - wyłącznie w ramach zwierzchnictwa służbowego,
      • inwentaryzacji i komunalizacji mienia,
      • geodezji,
      • gospodarowania, w tym obrotu nieruchomościami gruntowymi i budynkami,
    • nadzór i współpraca z Biurem Rozwoju Gdańska oraz współpraca z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego,
    • kształtowanie proekologicznej polityki Miasta
    • współpraca z organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz ochrony środowiska
    • współpraca z Powiatowym Lekarzem Weterynarii
  3. nadzorowanie pracy Wydziałów:
    • Urbanistyki i Architektury,
    • Geodezji,
    • Skarbu
    • Środowiska;
  4. współpraca z Komisjami Rady Miasta;
  5. zastępstwo Zastępcy Prezydenta ds. polityki komunalnej podczas nieobecności.

***

Zastępca Prezydenta ds. polityki przestrzennej podczas nieobecności jest zastępowany przez Zastępcę Prezydenta ds. polityki komunalnej.

***

Zastępca Prezydenta ds. polityki przestrzennej reprezentuje Miasto w kontaktach krajowych i międzynarodowych w zakresie merytorycznego nadzoru nad sprawami wymienionymi wyżej.