BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska - Urząd Miejski w Gdańsku

Teksty ujednolicone wybranych aktów prawnych

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska:

 • 32/2003 (196 KB)
  tekst ujednolicony zarządzenia Nr 32/03 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 15 stycznia 2003 r.w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Gdańsku
 • 302/2003 (1.21 MB)
 • tekst ujednolicony zarządzenia Nr 302/03 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 20 marca 2003 r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu działania i wewnętrznej struktury wydziałów Urzędu Miejskiego w Gdańsku
 • 115/15 (168 KB)
  tekst ujednolicony zarządzenia 115/15 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia .30 stycznia 2015 r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miejskiego w Gdańsku do prowadzenia, w imieniu Prezydenta Miasta Gdańska, postępowań w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej i wydawania decyzji administracyjnych oraz innych dokumentów w toku tych postępowań
 • 116/15 (128 KB)
  tekst ujednolicony zarządzenia Nr 116/15 z dnia 30 stycznia 2015 r.w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miejskiego w Gdańsku do prowadzenia, w imieniu Prezydenta Miasta Gdańska, postępowań w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej i wydawania postanowień administracyjnych oraz innych dokumentów w toku tych postępowań
 • 117/15 (114.5 KB)
  tekst ujednolicony zarządzenia Nr 117/15 z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miejskiego w Gdańsku do załatwiania spraw w imieniu Prezydenta Miasta Gdańska poprzez wydawanie zaświadczeń i innych dokumentów w postępowaniu administracyjnym
 • 118/15 (106 KB)
  tekst ujednolicony zarządzenia Nr 118/15 z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miejskiego w Gdańsku do sprawowania kontroli wstępnej i bieżącej w zakresie gospodarowania środkami publicznymi pod względem legalności, gospodarności i celowości
 • 119/15 (135.5 KB)
  tekst ujednolicony zarządzenia 119/15 z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorom oraz innym pracownikom Urzędu Miejskiego w Gdańsku do zatwierdzania do realizacji w imieniu Prezydenta Miasta Gdańska dokumentów księgowych

Uchwały Rady Miasta Gdańska:

 • Nr XXXVI/1126/2001 (51 KB)
  tekst ujednolicony Nr XXXVI/1126/2001 uchwały Rady Miasta Gdańska z dnia 21 czerwca 2001r. w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelności samorządowych jednostek organizacyjnych Miasta Gdańska z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ustawy – Ordynacja podatkowa, oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności i wskazania organów do tego upoważnionych.
 • obwieszczenie-Tekst jednolity 16_01_2014r. (66.47 KB)
  tekst ujednolicony Nr III/50/2002 uchwały Rady Miasta Gdańska z dnia 5 grudnia 2002r.w sprawie powierzenia Prezydentowi Miasta Gdańska uprawnień w zakresie ustalania wysokości niektórych cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.
 • Nr XLV/1577/05 (44.33 KB)
  tekst ujednolicony uchwały Nr XLV/1577/05 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 listopada 2005 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2006 roku, uwzględniający zmiany wynikające z:  uchwały Nr  XLVI/1596/05 Rady Miasta Gdańska z dnia 22 grudnia 2005 roku. 
 • Nr XLVIII/1640/06 (256.5 KB)
  tekst ujednolicony Nr XLVIII/1640/06 uchwały Rady Miasta Gdańska z dnia 16 lutego 2006r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Gdańska.
 • NR XX/356/11 (105.26 KB)
 • NR XX/356/11 - załącznik nr 1 (43.15 KB)
 • NR XX/356/11 - załącznik nr 2 (51.14 KB)
  Tekst ujednolicony uchwały nr XX/356/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości za pomocą środków komunikacji elektronicznej wraz z załącznikami.
 • obwieszczenie do Uchwały Nr XLII1-1215-09. (550 KB)
  obwieszczenie Rady Miasta Gdańska z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały rady miasta gdańska w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy miasta gdańska na lata 2009-2013.
 • obwieszczenie.t.j.Uchwały Nr XXII-651-04 (331.39 KB)
  obwieszczenie Rady Miasta Gdańska z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Gdańska oraz zasad udzielania pomocy w wynajęciu takich lokali w zasobach Towarzystw Budownictwa Społecznego.