Szukaj A A A

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska - Urząd Miejski w Gdańsku

Podatki i opłaty lokalne w 2016 r.


WAŻNE KOMUNIKATY I INFORMACJE


 • Doręczone decyzje podatkowe - aktualne i ważne

  Decyzje w sprawie podatku od nieruchomości rozniesione przez pracowników urzędu w styczniu i lutym br. oraz dostarczone pocztą są aktualne i ważne. Podatnik zobowiązany jest zapłacić podatek w kwocie i terminie wykazanym w odebranej decyzji. Po złożeniu korekty informacji w sprawie podatku od nieruchomości podatek będzie skorygowany. Do złożenia korekty zobowiązany jest podatnik. Z decyzji „korygującej” będzie wynikała kwota podatku do dopłaty (w decyzji nazwana „przypis”) i termin zapłaty. Termin nie będzie ustalony wstecz, tylko na przyszłość, np. w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji.

  Jeżeli podatnik złożył już korektę i otrzymał decyzję "korygującą" zobowiazany jest zapłacić podatek w kwocie i terminie wskazanym w decyzji "korygującej". Jeżli podatnik złożył korektę i nie otrzymał jeszcze decyzji "korygującej" zobowiazany jest zapłacić podatek w kwocie i terminie wskazanym w decyzji z 04.01.2016r., a po otrzymaniu korekty dopłacić podatek w kwocie i terminie wskazanym w decyzji "korygującej".
  Szczegółowych informacji udzielają pracownicy pod nr telefonów wskazanymi w procedurze - "Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne".
 • Od dnia 1 stycznia 2016 roku podatek od nieruchomości, rolny i leśny do kwoty 100 zł płatne są jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

   Przykładowo, jeżeli w decyzji w sprawie podatku od nieruchomości znajduje się poniższy zapis:

podatek od nieruchomości w kwocie 65,00 zł płatny w ratach i terminach:


rata I: 65,00 zł

do 2016-03-15

oznacza to, że podatek został ustalony za cały rok podatkowy 2016 i płatny jest jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty tj. do dnia 15 marca 2016 roku.

 • Od 1 stycznia 2016 roku decyzje ustalające wysokość podatku nie wymagają własnoręcznego podpisu osoby upoważnionej, zawierać mogą jedynie nadruk imienia i nazwiska wraz ze stanowiskiem służbowym osoby upoważnionej do ich wydania.
 • W celu łatwiejszego i szybszego kontaktu przypominamy, że w drukach informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego przewidziane zostały rubryki do wskazania nr telefonu lub adresu poczty elektronicznej (e-mail).

 • Opodatkowanie części wspólnych.
  Nieruchomość wspólną stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Powierzchnię nieruchomości wspólnej w budynkach należy wskazać w druku informacji w sprawie podatku od nieruchomości IN-1 w pozycji F.2.1. Jest to korekta informacji z datą zmiany 01.01.2016r.

  Sposób wyliczenia:

  udział właściciela lokalu w nieruchomości wspólnej wskazany w akcie notarialnym lub księdze wieczystej

  x

  powierzchnia użytkowa nieruchomości wspólnej (informacja od zarządcy nieruchomości wspólnej lub z dokumentacji architektoniczno-budowlanej lub z aktu notarialnego)

  =

  powierzchnia do wykazania w pozycji F.2.1


PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI


W 2016 r. stawki podatku od nieruchomości na terenie Gminy Miasta Gdańska wynoszą rocznie:

1. Od gruntów Powierzchnia
Związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,89 zł od 1 m2
Pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych 4,58 zł od 1 ha
Pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,47 zł od 1 m2
2. Od budynków lub ich część Powierzchna użytkowa
Mieszkalnych lub ich części 0,75 zł od 1 m2
Związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 22,86 zł od 1 m2
Zajętych na prowadzenie ośrodków wczasowych sezonowo przez okres trwający mniej niż 6 miesięcy 16,30 zł od 1m2
Zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 10,68 zł od 1 m2
Związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 4,65 zł od 1 m2

Pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

7,68 zł od 1 m2
3. Od budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

Wartość

2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j.: Dz.U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.)

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCHPODATEK ROLNY I LEŚNY


Podatek rolny i leśny:


OPŁATA MIEJSCOWA