BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska - Urząd Miejski w Gdańsku

Podatki i opłaty lokalne w 2016 r.


WAŻNE KOMUNIKATY I INFORMACJE


 • Od dnia 1 stycznia 2016 roku podatek od nieruchomości, rolny i leśny do kwoty 100 zł płatne są jednorazowo w terminie płatności pierwszej (najbliższej) raty.
 • Od dnia 1 stycznia 2016 roku decyzje ustalające wysokość podatku nie wymagają własnoręcznego podpisu osoby upoważnionej, zawierać mogą jedynie nadruk imienia i nazwiska wraz ze stanowiskiem służbowym osoby upoważnionej do ich wydania.
 • W celu łatwiejszego i szybszego kontaktu przypominamy, że w drukach informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego przewidziane zostały rubryki do wskazania nr telefonu lub adresu poczty elektronicznej (e-mail).
 • Opodatkowanie części wspólnych.
  Nieruchomość wspólną stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Powierzchnię nieruchomości wspólnej w budynkach należy wskazać w druku informacji w sprawie podatku od nieruchomości IN-1 w pozycji F.2.1.

  Sposób wyliczenia:

  udział właściciela lokalu w nieruchomości wspólnej wskazany w akcie notarialnym lub księdze wieczystej

  x

  powierzchnia użytkowa nieruchomości wspólnej (informacja od zarządcy nieruchomości wspólnej lub z dokumentacji architektoniczno-budowlanej lub z aktu notarialnego)

  =

  powierzchnia do wykazania w pozycji F.2.1 informacji IN-1

          Np.  10.000/1.000.000 x 2500 m2 = 25 m2

Zasady opodatkowania podatkiem od nieruchomości miejsc postojowych, garaży.

1. GARAŻE STANOWIĄCE ODRĘBNE NIERUCHOMOŚCI OPODATKOWANE SĄ STAWKĄ DLA BUDYNKÓW POZOSTAŁYCH.
Zaliczamy do nich garaże wolnostojące lub znajdujące się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, które stanowią przedmiot odrębnej własności (mają założoną odrębną księgę wieczystą). Podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości według stawki podatku przewidzianej w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. e) ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (zgodnie z Uchwałą 7 sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 lutego 2012r., sygn. akt II FPS 4/11).
Minister Finansów w interpretacji ogólnej PL/LS/833/40/SIA/12/122 z dnia 26.04.2012 r. potwierdza, iż „w świetle art. 5 ust. 1 pkt 2 i art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, garaż stanowiący przedmiot odrębnej własności, który nie jest związany z prowadzeniem działalności gospodarczej, usytuowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości według stawki podatku przewidzianej dla budynków pozostałych.

2. PRZYNALEŻNE DO LOKALI MIESZKALNYCH OPODATKOWANE SĄ STAWKĄ DLA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH LUB ICH CZĘŚCI
Wszystkie garaże przynależne do lokalu mieszkalnego tzn. wpisane do tej samej księgi wieczystej, co lokal mieszkalny, podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości według stawki podatku przewidzianej w art. 5 ust.1 pkt 2 lit. a) ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.


PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI


W 2016 r. stawki* podatku od nieruchomości w Gdańsku wynoszą rocznie:

1. Od gruntów Powierzchnia
Związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,89 zł od 1 m2
Pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,47 zł od 1 m2
2. Od budynków lub ich część Powierzchna użytkowa
Mieszkalnych lub ich części 0,75 zł od 1 m2
Związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 22,86 zł od 1 m2

Pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

7,68 zł od 1 m2
3. Od budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

2 % wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j.: Dz.U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.)

* - pełny wykaz stawek zawarty w poniższej uchwale


PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCHPODATEK ROLNY I LEŚNY


 • Stawka podatku rolnego w 2016 r.:
   - dla gruntów (użytki rolne) stanowiących gospodarstwo rolne (powyżej 1 ha) – 134,38 zł za 1 ha przeliczeniowy,
   - dla gruntów (użytki rolne) niestanowiących gospodarstw rolnych (poniżej 1 ha) – 268,75 zł za 1 ha fizyczny

 • Wzór formularza informacji i deklaracji - osoby fizyczne i prawne

OPŁATA MIEJSCOWA