BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska - Urząd Miejski w Gdańsku

Podatki i opłaty lokalne w 2016 r.


PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

W 2016 r. stawki* podatku od nieruchomości w Gdańsku wynoszą rocznie:

1. Od gruntów Powierzchnia
Związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,89 zł od 1 m2
Pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,47 zł od 1 m2
2. Od budynków lub ich część Powierzchna użytkowa
Mieszkalnych lub ich części 0,75 zł od 1 m2
Związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 22,86 zł od 1 m2

Pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

7,68 zł od 1 m2
3. Od budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

2 % wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j.: Dz.U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.)

* - pełny wykaz stawek zawarty w poniższej uchwale


PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH


PODATEK ROLNY

 • Stawka podatku rolnego w 2016 r.:
   - dla gruntów (użytki rolne) stanowiących gospodarstwo rolne (powyżej 1 ha) – 134,38 zł za 1 ha przeliczeniowy,
   - dla gruntów (użytki rolne) niestanowiących gospodarstw rolnych (poniżej 1 ha) – 268,75 zł za 1 ha fizyczny

 • Wzór formularza informacji i deklaracji - osoby fizyczne i prawne

PODATEK LEŚNY


ULGIWYKAZ KONT


Opłaty lokalne w 2016 r.


OPŁATA MIEJSCOWA


OPŁATA SKARBOWA

Opłata skarbowa regulowana jest ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783 z późn. zm.).

Opłacie skarbowej podlega w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:

 1. dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek,
 2. wydanie zaświadczenia na wniosek,
 3. wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji).

Opłacie skarbowej podlega również złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa:

 • 17,00 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa. Opłata należna jest od każdego stosunku pełnomocnictwa.

Opłatę skarbową należy opłacić:


W tytule zapłaty należy wskazać: "Opłata skarbowa z tytułu złożenia dokumentu pełnomocnictwa od/dla … w sprawie …",

 • w placówkach Banku PEKAO S.A. świadczących obsługę Gminy Miasta Gdańska (bez dodatkowych opłat),
 • w kasie Urzędu Miejskiego w Gdańsku (bez dodatkowych opłat),
 • w pokoju Urzędu Stanu Cywilnego nr 133, 136, 152 i 153 (bez dodatkowych opłat),
 • w bankach bądź poczcie (według obowiązujących cenników oraz taryf).Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.)
 • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów pełnomocnictwa szczególnego i pełnomocnictwa do doręczeń oraz wzorów zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tych pełnomocnictw (Dz. U. poz. 2330)
 • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów pełnomocnictw do podpisywania deklaracji oraz wzorów zawiadomień o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw (Dz. U. poz. 2337)
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 783 z późn. zm.)
 • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. 2007 r. Nr 187, poz. 1330)

Pełnomocnictwa w 2016 r.


1. Rodzaje pełnomocnictw do spraw podatkowych:

- szczególne,

- do doręczeń,

- do podpisywania deklaracji,

- ogólne,

2. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych.

3. Ustanawiając więcej niż jednego pełnomocnika o tym samym zakresie działania, strona wskazuje organowi, do którego z nich mają być doręczane pisma.

 

Pełnomocnictwo szczególne:

1. Upoważnia do działania we wskazanej sprawie podatkowej lub innej wskazanej sprawie należącej do właściwości organu podatkowego.

2. Sposób ustanowienia:

- na piśmie – składa się według wzoru, w oryginale lub jego notarialnie poświadczony odpis,

- okazanie oryginału lub notarialnie poświadczonego odpisu w celu sporządzenia przez organ podatkowy jego urzędowego odpisu i dołączenia do akt sprawy.

3. Ustanowienie, zmiana zakresu, odwołanie lub wypowiedzenie pełnomocnictwa szczególnego wywiera skutek od dnia zawiadomienia organu podatkowego.

Formularze do pobrania:

Wzór pełnomocnictwa szczególnego PPS-1 (205.38 KB)

Wzór zawiadomienia o zmianie/odwołaniu/wypowiedzeniu pełnomocnictwa szczególnego OPS-1 (138.5 KB)

 

Pełnomocnictwo do doręczeń:

1. Obowiązek ustanowienia w kraju pełnomocnika do doręczeń powstaje, gdy nie ma ustanowionego pełnomocnika i jednocześnie:

a) strona zmienia adres miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu na adres w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej albo

b) nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej i składa w kraju wniosek o wszczęcie postępowania lub w kraju doręczono jej postanowienie o wszczęciu postępowania.

Nie dotyczy pism doręczanych stronie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

2. W razie niedopełnienia przez stronę obowiązku ustanowienia pełnomocnika do doręczeń, pismo uznaje się za doręczone pod dotychczasowym adresem w kraju, a organ podatkowy pozostawia pismo w aktach sprawy.

Formularze do pobrania:

Wzór pełnomocnictwa do doręczeń PPD-1 (134.67 KB)

Wzór zawiadomienia o zmianie/odwołaniu/wypowiedzeniu pełnomocnictwa do doręczeń OPD-1 (117.21 KB)

 

Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji:

1. Miejscem złożenia pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji oraz zawiadomienia o odwołaniu tego pełnomocnictwa jest organ podatkowy właściwy w sprawach podatku, którego dana deklaracja dotyczy.

2. Jeżeli przepisy prawa podatkowego wymagają podpisania deklaracji przez więcej niż jedną osobę, pełnomocnictwo do podpisania tej deklaracji jest skuteczne, jeżeli udzieliły go wszystkie osoby.

Formularze do pobrania:

Wzór pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej UPL-1P (123.16 KB)

Wzór zawiadomienia o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej OPL-1P (93.6 KB)


Pełnomocnictwo ogólne:

1. Upoważnia do działania we wszystkich sprawach podatkowych.

2. Pełnomocnictwo ogólne zgłasza mocodawca, wyłączenie w formie dokumentu elektronicznego, według wzoru określonego w przepisach (Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 2016 r. - Dz. U. poz. 916). Adwokat, radca prawny oraz doradca podatkowy mogą sami zgłaszać udzielenie im pełnomocnictwa ogólnego.

3. Miejscem złożenia pełnomocnictwa ogólnego jest minister właściwy do spraw finansów publicznych, który umieszcza je w Centralnym Rejestrze Pełnomocnictw Ogólnych. Pełnomocnictwo może być zgłoszone za pośrednictwem Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

4. Złożenie pełnomocnictwa ogólnego zwolnione jest z opłaty skarbowej.

Formularze do pobrania:

Wzór pełnomocnictwa ogólnego PPO-1 (614.04 KB)

Wzór zawiadomienia o zmianie/odwołaniu/wypowiedzeniu pełnomocnictwa ogólnego OPO-1 (565.73 KB)


Opłata skarbowa:

 • 17,00 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa: szczególnego, do doręczeń, z wyjątkiem pełnomocnictwa ogólnego, do podpisywania deklaracji podatkowych składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Opłata należna jest od każdego stosunku pełnomocnictwa. Dodatkowe informacje - zakładka Opłaty